dimecres, 16 de març del 2011

El Plenari d'ahir - Concessió del servei d'aigua potable

El Plenari de l’Ajuntament d’ahir, amb el vot favorable del Govern Municipal va decidir adjudicar, per quinze anys, la gestió del servei d’aigua potable de la nostra Ciutat a l’empresa Sorea que, de fet, amb denominacions socials diferents, ha portat sempre la gestió d’aquest servei públic essencial. Sorea va guanyar l’adjudicació d’aquest contracte amb unes valoracions tècniques que la situaven per davant de les altres dos empreses que es van presentar al concurs. Unes valoracions tècniques que no discutim. 

Així doncs, segurament us preguntareu el perquè, si estàvem d’acord amb els arguments tècnics que permetien l’adjudicació d’aquest contracte, no hi vam donar suport (de fet, ens vam abstenir).  Ho intentaré explicar de la manera més comprensible possible.

Les bases per a l’adjudicació d’aquest servei, que el govern municipal va portar a aprovació, ara fa uns mesos,  modificaven substancialment les regles del joc que havien estat vigents. Fins ara, Sorea feia la prestació d'un servei públic que era retribuït, per l’Ajuntament, d’acord amb una fórmula que contemplava els diferents costos empresarials de subministrar aigua potable als ciutadans de Roquetes, bàsicament personal, energia i materials.

D’altra banda, el preu públic que els ciutadans pagaven per l’aigua, anava desvinculat de la revisió de retribucions anyals que  la empresa pogués plantejar a l’Ajuntament pel seu servei. Les tarifes les aprovava sempre l’Ajuntament, prèvia autorització de la comissió de preus de Catalunya,  buscant l’equilibri d’ingressos i despeses d’aquest servei públic. Però amés, aquest sistema donava la possibilitat d’aplicar polítiques de preu, tant als consums excessius com als mínims, o fixar altres variables tarifaries de caire social per a un subministrament tan imprescindible com escàs.

Ara però, amb les bases aprovades pel govern municipal que han permès adjudicar el servei a Sorea, el sistema és diferent. La empresa, als costos que ja tenia (personal, energia, materials) haurà d’afegir el pagament de dos cànons a l’Ajuntament. El primer, fix i per un import de 431 mil euros per al total dels quinze anys,  que donada la situació financera municipal l’adjudicatari l'haurà de fer front, integrament i per avançat, a la signatura del contracte. L’altre cànon, variable, de 0,0267 € per metre cúbic facturat  es liquidarà anualment. Així mateix, a l’oferta de Sorea,  s’inclouen unes millores de 690 mil euros. En definitiva, més d’un milió cent mil euros d’increment de costos fixos (a amortitzar en quinze anys) més els que suposi el cànon variable, que, d’acord amb la facturació de 2009, serien de poc més de quatre mil euros anuals.  

D’altra banda, el contracte preveu que les tarifes, que a partir d'ara facturarà la pròpia Sorea, s’incrementin d’acord amb l’IPC, però amb un matís important, hauran de mantenir sempre l’equilibri de la concessió, o el que és el mateix, que la empresa haurà de tenir sempre equilibrats ingressos i despeses, i amb un increment de la despesa, con la que he comentat, ens temem que a mig termini no es compleixi aquest matís, i acabi sent la empresa la que fixi els preus que els usuaris haurem de pagar per l’aigua que ens subministra l’Ajuntament.

Per tant, com no volem que alguns dels excessos econòmics de l’actual govern s’acabin pagant amb increments del rebut de l’aigua els propers anys, vam votar contra les bases del concurs primer, i ahir ens vam abstenir a la seva adjudicació.

Bona nit i bona sort.           

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada