divendres, 2 de juliol de 2010

Ni opinions, ni qualificacions, dades

Després de la celebració del darrer Plenari de l’Ajuntament, he decidit que avui, en aquesta entrada al bloc, sols donaré dades objectives de la situació que el nostre Ajuntament arrossega en dos aspectes essencials del seu funcionament, la gestió econòmica - financera i la de funcionament democràtic. De l’una i l’altra he anat donant opinions en alguns dels trenta cinc missatges publicats en aquest bloc fins al dia d’avui. Aquesta nit però no donaré opinions, no utilitzaré qualificatius ho deixo al vostre criteri personal. Avui, sols dades.


Gestió econòmica i financera

El deute a llarg termini de l’Ajuntament de Roquetes a 30-6-2007 (segons les dades dels auditors contractats pel nou govern municipal) era de 4.119.958,28 euros. En aquests tres anys l’Ajuntament ha aprovat mitjançant els pressupostos de 2009 i 2010 préstecs per un import de 2,4 milions d’euros a llarg termini i 800 mil euros en operacions de tresoreria a curt, sumant-ho, en dos anys 3,2 milions d’euros.

Terminis mitjos de pagament a proveïdors fins 30-6-2007 (d’acord amb ràtios extrets de les dades dels mateixos auditors abans esmentats) 92 dies des de l’aprovació de la factura. A data del mes de maig, d’acord amb les dades incomplertes facilitades, després d’insistir-hi molt, pel regidor d’hisenda de l’actual govern, hi havia factures de despesa corrent pendents de pagament per més de 700 mil euros, algunes d’elles amb data de més d’un any. No se’ns ha facilitat els terminis de pagament de les inversions no finançades per l’Estat, tot i demanar-ho, encara que ens consta que els terminis de pagament son molt llargs.

En l’informe de la Interventora Accidental de l’Ajuntament, emès el 9 d’octubre de 2009, per tal de plantejar l’Aprovació d’un Pla Econòmic Financer que complís la llei d’estabilitat pressupostària, s’afirma que l’Ajuntament de Roquetes no es estable pressupostàriament en la liquidació de l’any 2008 (primer exercici sencer gestionat pel nou govern) per un import de 775 mil euros. Com tampoc ho és en quan a l’aprovació del pressupost de 2009 per un import de 2,5 milions d’euros, aquesta quantitat suposa el 44,6% de la despesa corrent de 2009.

Pressupost del 2010, es presenta a aprovació el 10 de juny, s’incrementen els terminis de pagament de factures a proveïdors, no es paguen bestretes a compte dels convenis amb les entitats associatives més significatives del nostre poble (com es venia fent des de fa anys), i si el pressupost s’executa tal com esta aprovat inicialment la situació pot acabar en col•lapse.

Be, aquesta és una part de la radiografia de tres anys de gestió econòmica del govern de l’Ajuntament de Roquetes, la qualificació, avui, la deixo al vostre criteri.

Gestió democràtica

El segon aspecte que us deia al començar, és el del funcionament tant particularment democràtic que pràctica el govern municipal. Ja he dit altres vegades que tenim denunciat al Síndic de Greuges el fet que ja fa tres anys que, en contra de la llei, el nostre grup municipal es veu obligat a assistir als plenaris partit per la meitat, amb tres membres a cada un dels extrems de la messa del ple. També us he parlat que, en tres anys, no s’ha permès que escriguem ni un sol article a la revista Roquetes (pagada amb els diners de tots els roqueteros i roqueteres), que a la emissora municipal Antena Caro no hem tingut ni una sola possibilitat de tindre una entrevista per explicar el nostre posicionament (cosa que també hem denunciat al Síndic) com les que tenen els altres grups municipals. Del que no us havia parlat encara és de la costum, cada vegada més habitual, d’aprovar per decret de l’Alcalde o per Junta de Govern qüestions que son competència legal del Plenari, portant-les a la obligatòria ratificació posterior, sense que el nostre Grup n’hagi estat informat, tal com preveu la llei per aquestes situacions excepcionals.

Tampoc tot això ho qualificaré, però si que vull recordar que aquest govern, manifestava en constituir-se la seva voluntat de transparència i diàleg amb tots els ciutadans, segurament que, entre aquests, no pensaven en aquells que representem democràticament a més de 1300 persones del nostre poble.Bona nit i bona sort.

Cap comentari:

Publica un comentari